Ticari İşletmelerin Devri
201907.01
0
6

Ticari İşletmelerin Devri

Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilirve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari…

Karşılıksız Çek ve Konkordato Süreci
201906.26
0
3

Karşılıksız Çek ve Konkordato Süreci

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ CEZA DAİRELERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ’NİN 2019/23974 E. 2019/9339 K. SAYILI İLAMI,19.06.2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemelerinin farklı sonuçlar içeren kararlarını değerlendirmiş ve 19.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile; Konkordato sürecinin başlangıcından önce keşide edilip verilen ancak, konkordato süreci içinde…

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
201901.21
0
13

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

Yayınlayan: Kategori: İş Hukuku

İş Hukukunda Arabuluculuk hukuki statüsüne 12.10.2017 tarihinde kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile ulaşmıştır. İlgili kanunun 3. Maddesi uyarınca 01.01.2018 tarihinden itibaren ‘’ Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.’’ Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın,…

Süresiz Nafakaya İlişkin Hukuki Değerlendirme ve Yurtdışında Nafaka
201812.18
0
7

Süresiz Nafakaya İlişkin Hukuki Değerlendirme ve Yurtdışında Nafaka

Yayınlayan: Kategori: Aile Hukuku

Nafakanın süresiz olması; ‘’nafaka yükümlüsü eşin ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilerek cezalandırılması, eşit kusurlu nafaka alacaklısı eşin ise mükafatlandırılması’’şeklindeki eleştirilere yol açmakta ve ‘’süresiz nafaka’’tartışması sıklıkla gündeme gelmektedir.  Yoksulluk nafakası ve süresi Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesinde düzenlenmiştir. Ancak bu kanun maddesi dikkate alınacak tek unsurun, kusur olduğunu belirtmektedir. Ekonomik durumlar, evlilik süreleri veya müşterek çocuğun…

Süresiz Nafaka
201812.11
0
3

Süresiz Nafaka

Yayınlayan: Kategori: Aile Hukuku

Süresiz Nafaka boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan tarafın, geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği ödemeye verilen isimdir. Yoksulluğa düşecek olan eşe nafaka bağlanmasında nafaka yükümlüsünün kusurlu olup olmadığına bakılmamakla birlikte, nafaka alacak eşin boşanmaya yol açan olayda kusurunun daha ağır olmaması aranır. YOKSULLUK NAFAKASI Evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi durumunda,…

İmar Barışı, Müracaat Usulü ve Süreleri
201810.08
4
6

İmar Barışı, Müracaat Usulü ve Süreleri

İmar barışı; imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi amacıyla gerçekleştirilen işlemdir. İmar barışıyla hedeflenen; vatandaşların devlete ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak; imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. İmar Barışına İhtiyaç Duyulma Sebebi Ülkemizde imara aykırı yapıların %50’nin…

Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart
201810.01
0
1

Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ ŞART Genel Olarak Tüketici sözleşmelerindeki haksız şarta ilişkin olarak kısaca bir tanım yapmak gerekirse, haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek şekilde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları olarak ifade edilebilir.  Tanımdan da kolaylıkla görülebileceği üzere haksız şart, nispeten…

Hukuki El Atmaya İlişkin AYM’nin İptal Kararı -II-
201809.27
0
6

Hukuki El Atmaya İlişkin AYM’nin İptal Kararı -II-

HUKUKİ EL ATMAYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ’ NİN, İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ -II- Genel Olarak, Anayasa Mahkemesi’ nin hukuki el atmaya ilişkin iptal kararını değerlendirdiğimiz makaleyi iki kısımda incelemeyi uygun bulduk. Makalemizin I. kısmında, hukuki el atmaya ilişkin genel bilgiler ile hukuki el atma sonucu izlenmesi gereken yasal prosedürü inceledik. Makalemizin bu kısmında ise Anayasa Mahkemesi kararını inceleyeceğiz. Kamulaştırma Kanunu…

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası
201809.27
0
9

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Yayınlayan: Kategori: Aile Hukuku

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI (EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI) Şiddetli Geçimsizlik – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması, Evlilik birliği eşlere, başta sadakat yükümlülüğü olmak üzere birçok sorumluluk yükleyen bir hukuki kurumdur. Bu hukuki kurum, ortak bir yaşamı zorunlu kılmakta olup, ortak yaşamı zamanla çekilmez hale getiren kimi durum ve olaylar, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma davası ikame…

Hukuki El Atmaya İlişkin AYM’nin İptal Kararı -I-
201809.24
0
8

Hukuki El Atmaya İlişkin AYM’nin İptal Kararı -I-

HUKUKİ EL ATMAYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ’ NİN, İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ -I- Hukuki El Atma Nedir? Mülkiyet hakkı, sahibine en geniş yetkiler veren bir hak olup hem Anayasal düzeyde hem de yasal olarak kapsamlı bir şekilde korunmaktadır. Bu denli geniş bir korumaya sahip bu hakka; kimi zaman özel kişilerce, kimi zamansa bizzat idare tarafından müdahale edilebilmektedir. İdarenin, kişinin özel…