vergi; hukuku; avukatı; avukatları; takibi; bürosu;
Çalışma Alanlarımız
Vergi Hukuku
Vergi; kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, kanuni düzenlemelere uygun ve karşılıksız olarak, kamu idaresine yapılan parasal aktarım olarak tanımlanmaktadır.

Vergi hukuku; devlet ve vergi yükümlüleri arasındaki vergisel süreçleri ve vergisel yükümlülükleri inceleyen, bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklara çözüm getiren, mali hukukun alt alanlarından biridir. Vergi hukuku, kamu hukuku içerisinde yer almakta, konuya ilişkin uyuşmazlıklar idari yargı alanında görev yapan vergi mahkemelerinde görülmektedir.

Vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan iptal davalarında, kural olarak otuz gün içerisinde dava açılması gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda da belirtildiği üzere bazı özel kanunlarda daha kısa sürelerin düzenlenmiş olması da mümkündür. Bu nedenle sürelerin kaçırılmaması ve hak kayıplarının önlenmesi adına vergi hukuku alanında hizmet veren avukatlardan yardım alınması önem arz etmektedir.

Vergi Davalarında Yetkili Mahkemeler

Vergisel uyuşmazlıklara ilişkin olarak açılacak davalarda yetkili mahkemenin nasıl belirleneceği İYUK madde 37’de düzenlenmiştir. Hükme göre yetkili mahkeme;

  • Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen,
  • Gümrük Kanununa göre alınması gereken vergilerle Vergi Usul Kanunu gereğince şikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,
  • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,
  • Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan,

dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Vergi (İptal) Davası Açılmasının Sonuçları Nelerdir?

Vergi hukukuna ilişkin bir idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu veya amaç yönünden hukuka aykırı olması o işlemin iptalini gerektirir. İdari işlemin hukuki sonucu, konu unsurunu ifade eder. İdari işlemin konusu meşru, olası ve istenen sonucu gerçekleştirme amacına yönelik olmalıdır. İdari işlemi yerine getirecek olan merci yahut kamu görevlisi, yetki unsurunu ifade eder. İdarenin yaptığı işlemin gerekçesi, sebep unsurunu ifade etmektedir. İdari işlem ya da eylemin usul ve biçim yönünden hukuka uygunluğu şekil unsurunu ifade etmektedir. İdari işlemlerin tamamı kamu yararını gerçekleştirme amacını güder. Bu anlamda amaç unsuru kamu yararının olup olmadığı şeklindedir. İptal davasına ilişkin yargılama, idari işlemin hukuka uygun olup olmadığının bu beş unsur yönünden denetlenmesidir. Mahkemenin iptal kararı vermesi ile idari işlem tüm hüküm ve sonuçları ile ortadan kalkar. Diğer bir deyişle o idari işlem sanki hiç yapılmamış gibi idari işlemin muhatabı olan kişiler önceki hak ve statülerine kavuşurlar.

Vergi Hukukunda Süreler Nelerdir?

Vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda dava açma süresi özel kanunlarda başkaca bir hüküm bulunmaması halinde otuz gündür. Özel dava açma süresine örnek olarak ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk ve ödeme emrinin konu olduğu davalar verilebilir. Bu davalarda dava açma süresi on beş gün olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu süreler hak düşürücü nitelikte olup süresi içinde dava açılmaması halinde dava hakkı düşecektir. İYUK madde 7/2’de sürelerin başlangıç anı düzenlenmiştir. İlgili hükme göre dava açma süresi “tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden başlar.”

Vergi Hukuku Avukatı

Vergi hukuku alanında çalışmalar yapan avukatlar, genel itibariyle vergi hukuku avukatı yada vergi avukatı olarak tanımlanmaktadır. Diğer hukuk dallarında olduğu gibi idari yargıda da taraflar kendilerini bizzat temsil etmek suretiyle savunma hakkına sahip olduğundan, idari yargıda görülen davalarda da avukat ile temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak vergi hukukuna ilişkin mevzuat ve özellikle de İdari Yargılama Usul Kanunu ile Vergi Usul Kanunu diğer hukuk alanlarına nazaran daha ayrıntılı sayılabilecek kurallar içermekte olduğundan, hak kaybına uğranılmaması açısından avukat ile çalışılması önem arz etmektedir.

K.H.B.

İletişim için…

Uyarı Notu
Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartları hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, sitemizdeki iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Anadolu Sigorta Mesleki Sorumluluk Sigortası
Müvekkillerimizin hukuksal problemlerinin çözümü esnasında, çalışanlarımızdan kaynaklanabilecek aksaklıkların olumsuz yansımalarını önlemek ve müvekkil memnuniyetini sağlamak amacıyla, Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak tüm hizmetlerimiz Anadolu Sigorta A.Ş. güvencesi ile sigortalanmıştır.