Ticari İşletmelerin Devri
201907.01
0
6

Ticari İşletmelerin Devri

Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilirve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari…

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
201901.21
0
13

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

Yayınlayan: Kategori: İş Hukuku

İş Hukukunda Arabuluculuk hukuki statüsüne 12.10.2017 tarihinde kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile ulaşmıştır. İlgili kanunun 3. Maddesi uyarınca 01.01.2018 tarihinden itibaren ‘’ Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.’’ Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın,…

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali
201802.21
0
5

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali İşyeri Kapatma Cezası Nedir? Vergi Usul Kanunu’nun “Usulsüzlük” cezalarına ait hükümleri içeren bölümünde yer alan “İşyeri Kapatma Cezası” nın uygulamasındaki amaç, belge düzenine uymama konusunda ısrarcı olan mükelleflerin, bu davranışlarından vazgeçirilerek belge düzenine uymalarını sağlamaktır. Bu şekilde mükelleflerin belge düzenine uyması sağlanarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amaçlanmaktadır. Vergi Usul…

İş Kazası Sonucu Tazminat Davaları
201710.21
0
7

İş Kazası Sonucu Tazminat Davaları

Yayınlayan: Kategori: İş Hukuku

İş Kazası Nedir? Sigortalı, işyerinde bulunuyorken ortaya çıkan ve sigortalı çalışanı o anda veya daha sonradan, bedensel veya ruhsal olarak zarar görmesine veya engelli hale gelmesine neden olan olaylar, iş kazası olarak adlandırılır. İş Kazası Tazminatı Nasıl Alınır? Bir işyerinde iş kazası gerçekleşmiş ve neticesinde yaralanma veya ölüm meydana gelmişse, Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk tarafından…

İşveren Hangi Hallerde Sözleşmeyi Haklı Olarak Feshedebilir?
201702.11
4
14

İşveren Hangi Hallerde Sözleşmeyi Haklı Olarak Feshedebilir?

Yayınlayan: Kategori: İş Hukuku

Kanun koyucu, iş hukuku kapsamında fesih hakkını düzenlerken, feshin nedenine göre sınıflandırma yapmıştır. Buna göre, daha hafif sebepler olarak nitelendirilen hallerin varlığında, ister işveren ister işçi tarafından yapılmış olsun, feshin hukuki sonuçları kural olarak, belli bir sonra doğmaktadır. Uygulamada buna, geçerli nedenle fesih denmektedir. Belirtmek gerekir ki, geçerli sebeplerin neler olduğu kanunda açıkça sayılmamıştır. Diğer…

İşçi Hangi Hallerde Sözleşmeyi Haklı olarak Feshedebilir?
201702.10 12

İşçi Hangi Hallerde Sözleşmeyi Haklı olarak Feshedebilir?

Yayınlayan: Kategori: İş Hukuku

İşçi Hangi Hallerde Sözleşmeyi Haklı olarak Feshedebilir? İşçi bakımından nelerin derhal fesih için haklı neden oluşturduğu ise ilgili kanunun 24. maddesinde benzer şekilde düzenlenmiştir. Yine haklı nedenler 3 başlık altında toplanmış olup bunlar; sağlık sebepleri, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ve son olarak da zorlayıcı sebeplerdir. 1. Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin…

İş Sözleşmesi Haksız Olarak Feshedilen İşçinin Hakları
201702.10
0
10

İş Sözleşmesi Haksız Olarak Feshedilen İşçinin Hakları

Yayınlayan: Kategori: İş Hukuku

İş Sözleşmesi haksız ve geçerli sebep bulunmaksızın feshedilen işçi, çalışmadığı süre için ücrete ve diğer haklara hak kazanabilecektir. İş Kanunu’nda, işveren karşısında güçsüz konumda olan işçinin, işveren tarafından keyfi olarak işten çıkarılmasını engellemek amacıyla, haklı ve geçerli sebep bulunmaksızın olarak iş sözleşmesi feshedilen işçi lehine bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi de işçinin çalıştırılmadığı süre…

Geçersiz Sebeple Yapılan İş Sözleşmesi Feshinin Sonuçları
201702.09
0
9

Geçersiz Sebeple Yapılan İş Sözleşmesi Feshinin Sonuçları

Yayınlayan: Kategori: İş Hukuku

İş güvencesi; işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin korunması adına, iş akdinin geçerli bir sebep olmaksızın fesih edilememesini ifade eder. İş güvencesine sahip işçiler sebepsizce ve geçersiz sebeplerle işten çıkarılıp iş sözleşmeleri fesih edilemeyecektir. İş güvencesinin şartlarına baktığımızda bunlar: Belirsiz süreli iş sözleşmesine sahip olmak, İşyerinde 6 aylık kıdeme sahip olmak, İşveren vekili konumunda olmamak,…

Maaş Haczi Ve İşverenin Bu Konulardaki Yükümlülükleri
201702.08
0
9

Maaş Haczi Ve İşverenin Bu Konulardaki Yükümlülükleri

Yayınlayan: Kategori: İş Hukuku

Hakkında icra takibi başlatılmış olan bir kişi, kamu veya özel sektör fark etmeksizin çalıştığı taktirde; icra müdürlüğünce, bağlı olarak çalıştığı işverene, İcra ve İflas Kanunu’nun 355 vd. maddeleri uyarınca maaş haczi müzekkeresi gönderilir. Bu faraziyede Kanun, borçlu işçinin alacaklısı ile işverenin menfaatlerini bir teraziye koymuş ve alacaklının tatmin edilmesi ağır gelmiştir. Bu sebepledir ki; işverene,…

İşveren İle İşçi Arasında Rekabet Yasağı Sözleşmesi
201702.08
1
10

İşveren İle İşçi Arasında Rekabet Yasağı Sözleşmesi

Yayınlayan: Kategori: İş Hukuku

İşçi ile işveren arasındaki rekabet yasağının kaynağı sadakat borcuna dayanmaktadır. İşçi, çalıştığı süre boyunca işverene karşı sadakat borcu gereği, işveren ve işyeri aleyhine davranışlarda bulunmamalı ve rekabet yasağına aykırı hareket etmemelidir. Fakat rekabet yasağı sözleşmesi işçinin çalışma dönemi için değil, işçinin işten ayrıldığı dönem için önem arz eder. İşçinin işten ayrılmasından itibaren belli süre için…