Hukuki El Atmaya İlişkin AYM’nin İptal Kararı -II-
201809.27
0
6

Hukuki El Atmaya İlişkin AYM’nin İptal Kararı -II-

HUKUKİ EL ATMAYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ’ NİN, İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ -II- Genel Olarak, Anayasa Mahkemesi’ nin hukuki el atmaya ilişkin iptal kararını değerlendirdiğimiz makaleyi iki kısımda incelemeyi uygun bulduk. Makalemizin I. kısmında, hukuki el atmaya ilişkin genel bilgiler ile hukuki el atma sonucu izlenmesi gereken yasal prosedürü inceledik. Makalemizin bu kısmında ise Anayasa Mahkemesi kararını inceleyeceğiz. Kamulaştırma Kanunu…

Hukuki El Atmaya İlişkin AYM’nin İptal Kararı -I-
201809.24
0
8

Hukuki El Atmaya İlişkin AYM’nin İptal Kararı -I-

HUKUKİ EL ATMAYA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ’ NİN, İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ -I- Hukuki El Atma Nedir? Mülkiyet hakkı, sahibine en geniş yetkiler veren bir hak olup hem Anayasal düzeyde hem de yasal olarak kapsamlı bir şekilde korunmaktadır. Bu denli geniş bir korumaya sahip bu hakka; kimi zaman özel kişilerce, kimi zamansa bizzat idare tarafından müdahale edilebilmektedir. İdarenin, kişinin özel…

Kamulaştırma Kararlarının İptali
201801.23
0
4

Kamulaştırma Kararlarının İptali

Kamulaştırma kararlarının iptali davası, idarenin kamu gücünü kullanmak suretiyle haksız ve hukuka aykırı kamulaştırma yapması halinde başvurulacak en önemli hukuki yol olarak kabul edilmektedir. İdarenin her türlü idari işleminin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönünden hukuka uygun olması gerekmektedir. Eğer idare tarafından gerçekleştirilen bir idari işlemde yetki, şekil, sebep ve amaç yönünden herhangi bir…

Kamulaştırmada İdare ile Uzlaş(ma)k
201705.21
0
7

Kamulaştırmada İdare ile Uzlaş(ma)k

Bilindiği üzere, Kamulaştırma Kanunu uyarınca, idareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya bazı hallerde eşit taksitlerle ödemek üzere kamulaştırma yapabilirler. İdareler, kamulaştırma yaparken, Kamulaştırma Kanunu’nda yer alan usul ve yöntemlere uymak zorundadırlar. Kamulaştırma Kanunu’nda, 30.06.2010 ve 25.02.2011…

Acele Kamulaştırma Nedir?
201705.08
0
9

Acele Kamulaştırma Nedir?

Acele Kamulaştırma Nedir? Anayasa ile koruma altına alınmış olan mülkiyet hakkının ancak ve ancak “kamu yararı” gerekçesi ile sınırlandırılması mümkündür. Bu durumda, söz konusu taşınmazın bedeli tespit edilerek, idare tarafından taşınmazın malikine bu bedelin ödenmesi suretiyle tapu kaydının idare üzerine geçmesi sağlanır. Olağan durumlarda bu sınırlandırma, “kamulaştırma” adı verilen idari ve yargısal işlemler silsilesi ile…

Kamulaştırmasız El Atma Davası
201705.08 13

Kamulaştırmasız El Atma Davası

Kamulaştırmasız El Atma Davası Kamulaştırma kavramına, Anayasamızın 46. Maddesinde yer verilmiş olup,  Devlet ve kamu tüzel kişilerinin; kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların, tamamını veya bir kısmını, kamulaştırmaya yetkili, olduğu kabul edilmiştir. Ülkemizde sıkça görüldüğü üzere, idareler bazen gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlar üzerinde kamulaştırma işlemi yapmadan,…

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili
201704.15
2
10

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Kamulaştırma, özel mülkiyete konu olan taşınmaz malların, tamamına veya bir kısmına, devlete ait kurum ve kuruluşlarca, kamu yararı ilkesi ve kanunda öngörülen esas ve usuller çerçevesinde, el konulması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Kamulaştırma işleminin gerçekleşebilmesi için, idari bir sürecin izlenmesi gerekmektedir. Bu idari sürecin son aşaması ise, satın alma usulünün gerçekleştirilmesidir….

201512.19
8
9

Kamulaştırmada İdare ile Uzlaş(ma)k

Kamulaştırmada Satın Alma Usulünün Denenmesi Bilindiği üzere, Kamulaştırma Kanunu uyarınca, idareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya bazı hallerde eşit taksitlerle ödemek üzere kamulaştırma yapabilirler. İdareler, kamulaştırma yaparken, Kamulaştırma Kanunu’nda yer alan usul ve yöntemlere uymak zorundadırlar….

Kamulaştırmasız El Atma Türü Olan Hukuki El Atma Hakkında
201411.25
2
11

Kamulaştırmasız El Atma Türü Olan Hukuki El Atma Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 35. Maddesinde, herkesin mülkiyet hakkı anayasal güvence altına alınmış olup, bu hakkın ancak kamu yararına sınırlanabileceği belirtilmiştir. Mülkiyet hakkı ise, kişiye, maliki olduğu şeyi, hukuk düzeni içerisinde dilediği gibi kullanma, yararlanma, tasarrufta bulunma hakkı vermektedir. Kimi zaman idare, belediyeler, yapmış oldukları imar planları ile kişinin mülkiyet hakkını kamu yararına sınırlayabilmektedir. İmar Kanunu’nun 10.Maddesi…

Kamulaştırmasız El Atma, Uzlaşma ve Bedel Tespit Davası
201411.24
2
9

Kamulaştırmasız El Atma, Uzlaşma ve Bedel Tespit Davası

Kamulaştırma kavramına, Anayasamızın 46. Maddesinde yer verilmiş olup,  Devlet ve kamu tüzel kişilerinin; kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların, tamamını veya bir kısmını, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkili, olduğu kabul edilmiştir. Kamulaştırma usul ve esasları çeşitli kanunlar ile düzenlenmiş olmasına rağmen, kimi zaman, idare tarafından…