Gayrimenkul Hukuku

 • Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun bilumum rutin ve diğer işlemlerinin ifası için tüm müvekkillerimize hukuki destek sağlarız.
 • Karşılıklı müzakereleri yürütür, uygun sözleşmeleri oluştururuz. Kira sözleşmelerinin hazırlanması sonrası geçerlilik süresi boyunca yönetimini gerçekleştiririz.
 • Gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflarda her aşamada müvekkillerimizi temsil ederiz.
 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştiririz.
 • Gayrimenkul yatırımı planlayan müvekkiller için nazım imar planı, imar uygulamaların ve resmi izinlerin incelenmesini gerçekleştirir, elde ettiğimiz sonuçları rapor hâlinde müvekkillere sunarız.

 

Devamı...

Ticaret Hukuku

 • Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız.
 • Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz sektörler: İlaç, bilişim teknolojileri, telekomünikasyon, enerji, reklam, medya, sigortacılık, gıda ile büyük çaplı gayrimenkul ve sanayi yatırımlarıdır.
 • Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerini kaleme alırız. Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatını sağlarız.
 • Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılmasını gerçekleştiririz.
 • Şirketler ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması, kurumsal yönetim danışmanlığı, şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi ve günlük ticari işlemleri konularında danışmanlık hizmeti veririz.

 

Devamı..

Vergi Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin küçük büyük ihtilaflarının çözümü için sonuç aldıran hizmetler sunarız. Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin müvekkillerimize yol gösteririz. Onları temsil ederiz. Ortaya çıkan cezaların uzlaşmayla çözülmesini sağlarız.

   • Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, benzer diğer doğrudan ve dolaylı vergiler kapsamında yanlış veya eksik gelir beyanları, resen, ikmalen ya da idare tarafından yapılan tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, damping vergileri, dar mükelleflerin gelirlerinin beyanı ve benzer her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda müvekkillerimize yüksek kalitede hizmet veririz.

 

Devamı...

Ceza Hukuku

Hızlı ekonomik büyüme ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra ceza soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına sebep olmaktadır. Bu alanda oluşan ihtiyaçları ve beklentileri uzman avukatlarımızla etkili bir biçimde karşılamaktayız.

 • Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları ceza soruşturması davasında şüpheli sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmekte ve kendilerine hukuki danışmanlık vermekteyiz.
 • Hazırlık soruşturması dâhil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetlerini dikkate alarak hareket etmekteyiz.
 • Adaletin tesisi için uluslararası hukuk imkanları da dâhil olmak üzere her türlü yasal başvuru yollarını ivedilikle ve özenle kullanmaktayız.

 

Devamı...

Borçlar Hukuku

 • Borçlar Kanunu genel hükümlerini içeren sözleşmeleri kaleme alır ve ifa ederiz.
 • Haksız fiiller, sözleşmelerden kaynaklı veya haksız fiilden kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli, malvarlığının veya işletmenin devri, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık yaparız. 
 • Borçlar Kanununun Özel Hükümlerde düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, kumar ve bahis, kaydıhayat ile irad, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi şirket ve diğer tüm kanunlarda yer alan sözleşme konularında hukuki danışmanlık ve anlaşmazlıkların çözümü yoğun olarak çalıştığımız konulardır.

 

Devamı...

İş Hukuku

 • İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız. Birimin sorunsuz olarak işleyişinde yasal çerçeve içinde hukuki danışmanlık hizmeti veririz.
 • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar uzman avukatlarımız tarafından ele alınır ve çözüm yoluna gidilir.
 • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde müvekkillerimize yardımcı oluruz.
 • İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerini hızla revize eder, tüm mevzuat uyumsuzluklarını ortadan kaldırırız.

 

Devamı...

İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas Hukukunda aşağıda belirtilen konularda yüksek kalitede danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunarız:

 • Finans, kredi ve leasing kuruluşlarından alınacak kredi veya leasingler ile ilgili olarak sözleşmelerin düzenlenmesi, akdedilmesi, sözleşme gereği teminatların sunulması, ipotek tesis edilmesi,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü, yasal takibi, icra takibi,
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanlarının korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması
 • Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılması
 • İflas takibi

 

Devamı...

İdare Hukuku

 • Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.
 • İdarenin yaptırım gücü ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeler çerçevesinde korunması en önemli önceliğimizdir.
 • Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız otoritelerin yaptıkları işlemlere karşı idari başvurularda bulunuruz. Bu başvurular için tüm gerekli takibi yaparız.
 • İdari başvurumuzun arzu edilen şekilde neticelenmemesi durumunda, idare mahkemeleri nezdinde iptalini isteriz. Davanın takibini ve sonuçlandırılmasını gerçekleştiririz.

 

Devamı...

Spor Hukuku

Profesyonel sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışmaktayız. Spor hukuku uzmanı avukatlarımız ortaya çıkan uyuşmazlıkları en doğru şekilde çözmektedirler.

 • Profesyonel sporcu ve oyuncu sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri, turnuva organizasyon sözleşmeleri ve menajerlik sözleşmelerini titiz bir şekilde kaleme alır, tanzim ve müzakere ederiz.
 • Sporcuların lisans alması ve transfer süreçlerini aşama aşama yönetiriz.
 • Sportif faaliyetler sektöründe yöneticilere yönelik eğitimler ve seminerler düzenleriz.
 • Sporda haksız fiil sorumluluğu hakkında hukuki danışmanlık hizmeti veririz.

 

Devamı...

Aile Hukuku

Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Kimse, kurduğu yuvanın bir gün dağıldığını görmek istemez.

Aile bireyleri arasında yaşanan sürtüşmeler ve davranış bozuklukları ailenin devamını güçleştirebilir. Arzu edilmese de boşanma gündeme gelebilir. Psikolojik ve hukuki bir süreci olan boşanmanın en doğru şekilde yönetilmesi ve tarafların haklarının korunarak en başarılı şekilde sonlandırılması tüm aile bireyleri için büyük öneme sahiptir. Uzman Aile Hukuku Avukatlarımızla bu hassas süreci müvekkillerimizin en az maddi ve manevi hasarla atlatmaları için çalışırız. Başarılı bir boşanmanın her iki taraf için de gerçekleşmesi ve anlaşmayla sonuçlanması için çözümler üretiriz.

 

Devamı...