İmar Barışı, Müracaat Usulü ve Süreleri
201810.08
4
6

İmar Barışı, Müracaat Usulü ve Süreleri

İmar barışı; imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi amacıyla gerçekleştirilen işlemdir. İmar barışıyla hedeflenen; vatandaşların devlete ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak; imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. İmar Barışına İhtiyaç Duyulma Sebebi Ülkemizde imara aykırı yapıların %50’nin…

Ehliyetsizlik Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası
201807.11
0
6

Ehliyetsizlik Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

EHLİYETSİZLİK NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI Genel Olarak, Bir taşınmaza ilişkin yapılan devir işleminin yasal olarak geçerli olabilmesi için: Geçerli bir hukuki sebep, Tapuda geçerli bir devir işlemi, Bulunması gerektiğini, yazı dizimizin önceki kısımlarında ifade etmiştik. Taşınmazın devri, resmi şekilde tapu memuru önünde yapılması gereken bir işlemler bütünü olup, işlemi yapanın, bu işlemlere…

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları
201807.10
0
5

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

AİLE KONUTUNA DAYALI  TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI Genel Olarak, Medeni Kanunumuz, aile konutuna dair açık bir koruyucu düzenleme getirmiş olup, aile konutu da, tapu iptal ve tescil davalarının temel nedenlerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Aile Konutu Nedir? Aile konutu, eşlerin tüm yaşam faaliyetlerini yürüttüğü yer olup, Türk Medeni Kanunu’nun 194/1. Amir hükmüne göre: Eşlerden biri,…

Sahte Belgeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası
201807.09
0
4

Sahte Belgeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

SAHTE BELGEYE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI (VEKALETNAME, MİRASÇILIK BELGESİ, NÜFUS CÜZANI) Genel Olarak, Taşınmazların kazanımının kural olarak tescile tabi olduğunu, işbu makale dizinimizin ilkinde ifade etmiştik. Bu kurala göre, taşınmazların usule uygun bir şekilde kazanımı için geçerli bir hukuki sebep, tescil talebi ve tescilin varlığı şarttır.  Tescil talebinin hukuka uygun olması için, talepte…

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılmasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası
201806.29
2
5

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılmasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI Genel Olarak, Kişiler ‘’vekil’’ sıfatıyla, usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnameler aracılığıyla, başkasına ait taşınmazlar üzerinde, taşınmaz malikinin kendilerine verdiği vekalet görevi kapsamında, tasarrufta bulunabilmektedir. Ancak vekilin, vekalete dair görev ve yetkilerini kötüye kullanması durumunda, çeşitli sorunlar gündeme gelebilmektedir.  Vekilin, vekalet görevini kötüye kullanarak gerçekleştirdiği satış ve…

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası
201806.28
6
4

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI Genel Olarak, Giriş makalesi niteliğindeki ilk makalemizde (Bkz: Tapu İptal ve Tescil Davaları), tapu iptal ve tescil davalarına ilişkin genel nitelikte bilgiler vererek, dava sürecini ana hatlarıyla ifade etmiştik. Bu makalemizin konusunu ise, muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları oluşturmaktadır. Bu makalemizde, ‘’muris muvazaası’’ nın,…

Tapu İptal ve Tescil Davaları
201806.27 16

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Genel Olarak, Tapu iptal ve tescil davaları, eşya hukukunun en önemli ve güncel konularından biri olup, birçok sebep, tapu iptaline yol açabilmektedir. Bu sebepler, kanunda sınırlı olarak belirlenmemiş olup, hangi nedenlerle tapu kayıtlarının iptal edilebileceği, yargı kararlarıyla şekillenmiştir. Bu nedenleri tek bir makale altında toplamak yerine, konunun mahiyeti gereği, öncelikle bu makalemizde tapu iptal ve…

Taşınmaza Yapılan Tecavüzlerin İdarece Önlenmesi
201804.27
0
12

Taşınmaza Yapılan Tecavüzlerin İdarece Önlenmesi

TAŞINMAZLARA YAPILAN TECAVÜZLERİN 3091 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İDARECE ÖNLENMESİ   TAŞINMAZ ZİLYETLİĞİNE TECAVÜZDE İDARİ BAŞVURU YOLU Genel Olarak Zilyetlik, Hukuk düzenimiz, ‘’zilyetlik’’ kavramına büyük değer atfetmiş olup, başta Medeni Kanun olmak üzere yasa ve yönetmelikle bu alan düzenlenmiştir. Zilyetlik kavramının yasada açık bir tanımı olmamakla birlikte, Türk Medeni Kanunu’nun 973. Maddesi: ‘’ Bir şey üzerinde…

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
201804.26
0
10

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; karma nitelikte bir eser sözleşmesi olarak, arsa sahibinin, arsa payının bir kısmını yükleniciye devretmesi karşılığında, yüklenicinin, arsa üzerinde inşaat yapmayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Günümüzde eskiyen taşınmazlara sahip ve yeni bina yapımı için yeterli miktarda parası olmayan kişiler, müteahhitler ile bir araya gelip bu türde sözleşmeler imza etmekte ve bu…

Acele Kamulaştırmaya Dair Bedel Tespit ve El Koyma Süreci
201802.12 4

Acele Kamulaştırmaya Dair Bedel Tespit ve El Koyma Süreci

Genel Olarak; Acele kamulaştırma, adı üzerinde olağan kamulaştırma sisteminden farklı bir süreci ifade etmekte olup, bu istisnai süreç birtakım şartların varlığına bağlıdır. Kamulaştırma Kanunun 27. Maddesinde işbu husus düzenlenmiş ve olağanüstü sayılabilecek birtakım hal ve koşullarda bilirkişi tarafından gerçekleştirilecek değer tespiti haricindeki diğer işlemlerin sonradan yapılması şartıyla acele kamulaştırma kararı verilebileceği ifade edilmiştir. Acele Kamulaştırma…